یادداشت های کوتاه روزانه

صبح زود بر می خیزم . لحظات به تندی می گذرد تا سال 94 در تحویل و تحولی دیگر روزگار را به دست سال 95 بسپارد . اندکی پیش از تحویل سال به گلزار شهدای گناوه می رسم . مانند همیشه به اتفاق مادر تحویل سال در کنار برادر شهید م می گذرد